W związku z zaniepokojeniem małopolskiego środowiska piłkarskiego dotyczącym projektu “Piłkarskie Mistrzostwa Krakowa dzieci”, realizowanym przez Fundację “Piłkarski Kraków” (reprezentowaną przez Kazimierza Śliwińskiego) z budżetu obywatelskiego m. Krakowa oraz nieprawdziwymi informacjami, opublikowanymi w przestrzeni publicznej i medialnej dot. decyzji podjętych przez Zarząd Małopolskiego Związku Piłki Nożnej na posiedzeniu w dn. 7 maja 2024 r., przedstawiam opinii publicznej szersze prawdziwe informacje na powyższe tematy, prostując nieprawdy i ćwierćprawdy już kolportowane:

Po pierwsze jednoznacznie informuję, że Małopolski Związek Piłki Nożnej nie ma nic wspólnego z Fundacją “Piłkarski Kraków” (adres: Kraków, ul. Dolnych Młynów 3/1), w której prezesem zarządu jest odwołany 7 maja br. prezes Podokręgu MZPN w Krakowie Kazimierz Śliwiński i która realizuje zadanie publiczne ZIS “Piłkarskie Mistrzostwa Krakowa dzieci” o wartości 1 250 000 złotych.
Wiem jedynie, że Fundacja powstała w 2022 roku jako Fundacja Sport Development (prezes Paweł Adamiec), a w 2023 roku została przemianowana, pod tym samym NIP-em, na Fundację Piłkarski Kraków (prezes Kazimierz Śliwiński).

Wszelkie pytania, zażalenia, wnioski w sprawie projektu z budżetu obywatelskiego m. Krakowa i sposobu jego realizacji przez Fundację “Piłkarski Kraków”, które błędnie trafiają w jej sprawie do MZPN, należy kierować do przedstawiciela Fundacji, ujawnionego w Krajowym Rejestrze Sądowym lub organów, nadzorujących działalność fundacji w Polsce i realizację projektu “Piłkarskie Mistrzostwa Krakowa dzieci” oraz innych ze środków publicznych miasta Krakowa. Organami tymi są Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie i prezydent m. Krakowa.

Po drugie gratuluję wszystkim beneficjentom Budżetu Obywatelskiego w Krakowie i Małopolsce, którzy osiągnęli sukces! Zawsze kibicowałem i dalej kibicuję wszystkim tym działaczom klubowym, którzy osiągają sukcesy związane z budżetem obywatelskim. Jest to kapitalna możliwość otrzymania dodatkowego wsparcia w trudnej ekonomicznie rzeczywistości. Tę możliwość szanuję i szczerze zachęcam do wzięcia udziału.

Po trzecie informuję, że wszelkie działania jakie podejmował w ramach projektów związanych z budżetem obywatelskim były prezes Podokręgu Kraków i były członek Prezydium Zarządu MZPN Kazimierz Śliwiński, wraz z osobami, które mu towarzyszyły, odbywały się poza wiedzą kierownictwa MZPN. Wiedzę o utworzeniu Fundacji Śliwińskiego powzięliśmy niedawno.

Prezesa oraz zarząd MZPN obejmuje statutowy obowiązek działania na rzecz małopolskiej piłki i członków naszego stowarzyszenia w oparciu o zasady uczciwości, najwyższe standardy etyczne i mam prawo takiej postawy oczekiwać od wszystkich osób z organów zarządczych organizacji.

W związku z szarganiem opinii o mnie i MZPN w przestrzeni publicznej pragnę podkreślić, że:

z funkcji prezesa Podokręgu MZPN w Krakowie został odwołany Kazimierz Śliwiński w związku z tym, że do realizacji zadania publicznego “Piłkarskie Mistrzostwa Krakowa dzieci”, na które (przypomnę) przewidzano 1,25 mln złotych, zgłosił swoją prywatną Fundację Piłkarski Kraków. Stanowi to, w ocenie Zarządu MZPN, wyrażonej w uchwale o jego odwołaniu z Prezydium, przegłosowanej zdecydowaną większością głosów na posiedzeniu Zarządu w dn. 7 maja, karygodne sprzeniewierzenie się zasadom etyki i na taką postawę nie ma miejsca w Małopolskim Związku Piłki Nożnej. I nie ma na to mojej zgody jako prezesa MZPN.

Rozgrywki dzieci są od lat organizowane przez MZPN i jego struktury terenowe, uczestniczą w nich tysiące dzieci z 800 klubów Małopolski. Podokręg w Krakowie został reaktywowany także i może przede wszystkim po to, by się tą działalnością zajmować. Niestety, nie zajmował się nią w oczekiwanym stopniu. Zajmował się nią natomiast zamiast tego, jak się okazało w celach prywatnych, Kazimierz Śliwiński.

Rozgrywki seniorów, młodzieżowe, w tym także dzieci – w formule mistrzostw – są wyłączną domeną Polskiego Związku Piłki Nożnej i w wymiarze regionalnym Małopolskiego Związku Piłki Nożnej, nie zaś prywatnej fundacji działającej według niedostępnych publicznie dla wszystkich zainteresowanych zasad i ideałów.

Pod rozwagę zarządu MZPN został poddany wniosek o rozwiązanie Podokręgu Kraków, gdyż ta jednostka terytorialna MZPN zajmuje się piłką w regionie Krakowa i powiatu krakowskiego wybiórczo. Rozgrywki są de facto prowadzone przez Wydział Gier MZPN, istotne turnieje, jak choćby Puchar Tymbarku, Dzień Dziecka czy Małopolska Zima, organizuje Małopolski ZPN. W związku z tym decyzja zarządu MZPN o rozwiązaniu Podokręgu niczego faktycznie nie zmienia. Rozgrywki będą organizowane i przeprowadzane na dotychczasowych zasasach, a kluby nie stracą w żaden sposób z powodu wprowadzonych zmian. Wydział Gier MZPN będzie w dalszym ciągu w sposób klarowny i stabilny organizować rozgrywki na terenie m. Krakowa i powiatu krakowskiego.

Działalność byłego prezesa Podokręgu budzi podejrzenie, że służyła głównie budowaniu zaufania w środowisku piłkarskim, niezbędnego do zaangażowania w projekt jego prywatnej fundacji. Czy bez powoływania się na MZPN i swoją funkcję w kierownictwie związku oraz bez wykorzystania stosunku nadrzędności wobec klubów, fundacja miałaby szanse na uzyskanie poparcia w głosowaniu na poszczególne wnioski? To pytanie pozostawiam otwarte.

Ze swej strony możemy zadeklarować, że zapytania kierowane do MZPN na temat:

  • realizacji projektu “Piłkarskie Mistrzostwa Krakowa dzieci”,
  • umów zawieranych przez operatora projektu z klubami, w tym kosztów usług świadczonych przez kluby na rzecz Fundacji,
  • kosztów poszczególnych zadań w projekcie,
  • przyczyn ograniczenia liczby drużyn uczestniczących w projekcie do niewielkiego grona kilkunastu podmiotów z blisko 200 klubów i szkółek piłkarskich Krakowa,
  • braku dostępu do informacji na temat Fundacji – jej statutu, celu działania, sposobu funkcjonowania, podejmowanych działań, realizowanych projektów, braku stron internetowej, strony na Facebooku lub w innym miejscu dostępnym dla zainteresowanych podmiotów zajmujących się piłką nożną,
  • braku łatwo dostępnej informacji – dla wszystkich chętnych, a nie wybranych – o możliwościach zgłaszania się do turniejów w ramach turniejów przedstawianych jako piłkarskie mistrzostwa Krakowa,
  • braku publicznie dostępnych bieżących informacji/relacji o realizacji kolejnych etapów projektu,
  • wszelkich procedur związanych z wyłonieniem operatora projektu i realizacją przez niego zadań w projekcie,
  • zysków czerpanych przez Fundację “Piłkarski Kraków” i jej członków z realizacji projektów,
  • przejrzystości wyłaniania wykonawców usług i dostawców sprzętu sportowego o wartości 560 tys. zł w ramach projektu oraz innych kwestii szczegółowych

zbierzemy i przekażemy w formie zapytania w trybie dostępu do informacji publicznej do organu nadzorującego zadanie – Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie, a uzyskane informacje udostępnimy publicznie.

Rekomendujemy zainteresowanym podmiotom i osobom, prawdopodobnie wprowadzonym w błąd w kwestii prawdziwego podmiotu, będącego beneficjentem projektu, by skorzystali z takiej samej ścieżki uzyskiwania informacji o środkach publicznych wydatkowanych na ten i inne projekty piłkarskie w Krakowie i Małopolsce z budżetów obywatelskich miasta i województwa.

Podsumowując:
Zarówno wniosek o odwołanie prezesa Podokręgu, jak i wiceprezesa MZPN ds. prawnych został zgłoszony z powodu utraty zaufania. Jako prezes MZPN mam statutowe prawo do współpracy w ramach Prezydium Zarządu MZPN z osobami aktywnymi, rozumiejącymi sens pracy na rzecz dobra wspólnego, oddanymi działalności na rzecz naszego stowarzyszenia i jego członków – klubów, piłkarek i piłkarzy, sędziów, działaczy. Wiceprezes ds. prawnych w ciągu ostatnich czterech miesięcy pojawił się w siedzibie związku dosłownie kilka razy, nie wywiązał się z kilku istotnych dla działalności organizacji obowiązków, w tym m.in. ukończenia powierzonego mu procesu zatwierdzenia przez KRS nowego statutu MZPN, uchwalonego przez Walne Zebranie Delegatów już ponad pół roku temu.

Pragnę zapewnić społeczność małopolskiej piłki, że decyzje kadrowe Zarządu MZPN, choć już medialnie rozdmuchiwane, są w skali ilości zadań realizowanych codziennie przez organy MZPN zwyczajnym technicznym usprawnieniem. Będą miały pozytywny wpływ na działalność Prezydium Zarządu MZPN i Biura MZPN, przywrócą atmosferę życzliwej i twórczej współpracy, opartej na równym i godnym traktowaniu wszystkich członków społeczności naszego stowarzyszenia.

Dziękuję za wszystkie, rekordowo liczne, głosy poparcia dla Zarządu, które napłynęły po wydaniu przez MZPN oficjalnego komunikatu w powyższej sprawie. Zgadzam się z Państwa opiniami – czas zapewne zweryfikuje intencje i motywy osób, których dotyczyły decyzje Zarządu, a które przecież deklarowanym w mediach oddaniem dla małopolskiej piłki mogą nadal się wykazywać jako członkowie Zarządu MZPN.

Dziękuję także za gotowość podjęcia trudu wytężonej pracy na rzecz małopolskiej piłki nowym członkom Prezydium Zarządu MZPN. Kluby krakowskie i podkrakowskie zapewniam, że objęte będą, jak dotąd, opieką oraz sprawną obsługą pracowników i działaczy Małopolskiego Związku Piłki Nożnej. Jak zawsze, mogą na nas liczyć niezawodnie w każdej sprawie.

Ryszard Kołtun
Prezes Małopolskiego Związku Piłki Nożnej

Zgoda na pliki cookie i dane

Pliki cookies ("ciasteczka") stanowią dane informatyczne, są to pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu, inaczej rzecz biorąc w Twoim urządzeniu - komputerze, telefonie, czy też innym urządzeniu z przeglądarką stron internetowych lub innym podobnym oprogramowaniem.