Podokręg Piłki Nożnej

WADOWICE

ul. Emilii i Karola Wojtyłów 17
34 - 100 Wadowice
tel / fax 33 - 873 - 53 - 53
tel. komórka 884 - 999 - 227
NIP 551-251-40-12
e - mail : biuro@ppnwadowice.pl
Konto Bankowe BS o/ Wadowice
15 8111 1019 2002 2019 4608 0001

Podstawowe zasady organizacji rozgrywek piłkarskich wszystkich kategorii wiekowych ( meczów ) w okresie stanu epidemii COVID-19 organizowanych przez MZPN Kraków.

I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE
1. Niniejsze wytyczne określają podstawowe zasady organizacji meczów w okresie stanu epidemii COVID-19 i obowiązują do odwołania.
2. Wytyczne określają zasady organizacji meczów w ramach rozgrywek III ligi, grupa IV oraz rozgrywek IV ligi i niższych klas rozgrywkowych organizowanych przez Małopolski Związek Piłki Nożnej w Krakowie w sezonie 2020/2021.
3. Celem niniejszego regulaminu jest zapewnienie przestrzegania przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021 r. poz. 861), a także dalsze utrzymanie bezwarunkowych restrykcji w działaniach prewencyjnych mających na celu – jako priorytetową – ochronę zdrowia zawodników, klubowych sztabów szkoleniowo-trenerskich oraz publiczności.
4. Na podstawie przepisów Rozdziału 3 ust. 30-31 cytowanego wyżej Rozporządzenia w okresie od dnia 15 maja do dnia 05 czerwca 2021 r. w przypadku organizacji meczu piłki nożnej na otwartym powietrzu, organizator może udostępnić dla publiczności nie więcej niż 25% liczby miejsc przewidzianych dla publiczności tj. co czwarte miejsce na widowni, a w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni – przy zachowaniu odległości 1,5 m pomiędzy widzami (należy podkreślić, że liczba miejsc udostępnionych dla publiczności musi być tożsama z liczbą miejsc wskazanych we wniosku o przyznanie licencji na sezon 2020/2021).
5. Do liczby widzów wliczana jest wyłącznie publiczność, w tej liczbie nie są uwzględniane jakiekolwiek osoby pełniące funkcje w związku z organizacją meczu piłki nożnej.
6. Organizator meczu piłki nożnej ponosi odpowiedzialność za sposób rozmieszczenia widzów w poszczególnych sektorach stadionu oraz na trybunach nie posiadających oznaczonych miejsc mając na względzie zachowanie 1,5 metra odległości pomiędzy kibicami;
7. Podstawowe zasady organizacyjne:
- organizator meczu musi zapewnić odpowiednią ilości wejść na stadion oraz otwarcie bram stadionu w czasie pozwalającym, na co najmniej 20 sekundowe przeprowadzenie czynności związanych z wejściem kibica na stadion (sprawdzenie biletu, kontrola wnoszonych przedmiotów, zapewnie dezynfekcji rąk);
- organizator meczu poprzez działania służb informacyjno - porządkowych musi zapewnić obligatoryjne wykonanie czynności dezynfekcji rąk przez widzów w momencie ich wchodzenia na stadion;
- organizator meczu w przypadku przyjmowania autoryzowanych grup kibiców gości, począwszy od 15 maja 2021 roku do odwołania jest zobowiązany do uzyskania zgody ze strony lokalnej stacji sanitarno-epidemiologicznej;
- przedstawicieli organizatora meczu oraz wszystkich widzów obowiązują aktualne przepisy prawa powszechnego w zakresie zakrywania ust i nosa;
- organizator jest zobowiązany do aktywnego zarządzania wszelkimi przestrzeniami publicznymi przeznaczonymi dla widzów w celu zapobiegania się gromadzeniu widzów przy wejściach na stadion, na trybunach oraz w ciągach komunikacyjnych;
8. Organizator meczu jest zobowiązany przed meczem do przeprowadzenia dezynfekcji pomieszczeń szatni, węzłów sanitarnych, pokoju sędziów, pokoju Delegata Meczowego.
9. Delegat Meczowy oraz Obserwator są upoważnieni do kontrolowania prawidłowej organizacji meczu piłki nożnej.

II. ORGANIZACJA MECZU PIŁKI NOŻEJ

1. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie organizowanych zawodów zgodnie z przepisami prawa powszechnego muszą przestrzegać obowiązku zakrywania ust i nosa (w tym zawodnicy rezerwowi i inne osoby przebywające na ławce rezerwowych).
2. Z obowiązku zakrywania ust i nosa zwolnieni są jedynie zawodnicy uczestniczącyw grze, trener udzielający wskazówek, sędziowie oraz w zawodnicy rezerwowi w trakcie rozgrzewki.
3. Ustala się, iż w trakcie zawodów w strefie technicznej (pole gry, ławki zawodników rezerwowych, szatnie i budynek klubowy) mogą przebywać jedynie osoby niezbędne dla prawidłowej organizacji zawodów, w tym zawodnicy, sztaby trenerskie, sędziowie, niezbędni przedstawiciele klubów piłkarskich oraz przedstawiciele podmiotów organizujących rozgrywki.
4. Pracownicy służby porządkowej zobowiązani są do noszenia maseczek ochronnych zakrywających usta i nos oraz rękawiczek.
5. Klub – organizator meczu jest zobowiązany do zabezpieczenia stadionu / terenu zawodów przed nieuprawnionym wejściem publiczności oraz jakichkolwiek osób postronnych na jego teren.
6. Klub – organizator meczu jest zobowiązany do zapewnienia obecności Kierownika
ds. Bezpieczeństwa, a także Spikera (dot. rozgrywek III i IV ligi oraz Koordynatora ds. Bezpieczeństwa w klasach niższych). Spiker powinien posiadać uprawnienia nadane przez PZPN / WZPN oraz zestaw komunikatów bezpieczeństwa, w tym wszelkie dodatkowe komunikaty na potrzeby obsługi meczów i przestrzegania reżimu sanitarnego.
7. Klub – organizator meczu jest zobowiązany do podejmowania wszelkich dodatkowych działań zmierzających do zwiększenia bezpieczeństwa osób obecnych na stadionie, w szczególności jest upoważniony do odmówienia wstępu osobom oraz usuwania ze stadionu osób, które nie przestrzegają zaleceń dotyczących zachowania reżimu sanitarnego w okresie epidemii.
8. Klub – organizator meczu, zobowiązany jest do przygotowania identyfikatorów dla wszystkich osób funkcyjnych przebywających na stadionie, zaś osoby te są zobowiązane do noszenia w widocznym miejscu identyfikatorów upoważniających ich do przebywania w określonych strefach stadionu.

III. ZALECENIA DOTYCZĄCE ZMIAN ORGANIZACJI ORAZ HIGIENICZNYCH ŚRODKÓW OSTROŻNOŚCI NA OBIEKTACH SPORTOWYCH

1. Kwestie związane z określeniem zasad wejścia i zejścia zespołów z pola gry określa diagram poniżej:
2. Przybycie drużyn na stadion:
a) pojazdy powinny być odpowiednio zdezynfekowane przed ich użytkowaniem;
b) czasowe i przestrzenne rozdzielenie drużyn i zespołów technicznych przy ich przyjeździe na stadion – zespoły nie powinny przyjeżdżać w tym samym momencie (odstępy co najmniej 15 minut). Klub gospodarz zobowiązany jest zorganizować wjazd obydwu zespołów tak, aby nie doszło do jednoczesnego wjazdu drużyn;
c) drużyny lub też poszczególni członkowie powinny unikać wychodzenia na pole gry aż do rozpoczęcia oficjalnej rozgrzewki przedmeczowej;
d) szatnie (drużyny i sędziowie):
- w zależności od infrastruktury stadionu dopuszcza się wydzielenie pomieszczeń szatni w różnych oddalonych od siebie częściach obiektu;
- szatnie powinny być regularnie wietrzone, zaś wejścia do nich powinny wymagać jak najrzadszego używania klamek.
3. Rozgrzewka:
a) należy dopasować czas rozgrzewki do warunków atmosferycznych;
b) wychodzenie zespołów i sędziów na rozgrzewkę następuje odrębnie;
c) należy unikać jednoczesnego używania ciągów komunikacyjnych prowadzących
do szatni i na płytę boiska przez obydwa zespoły;
d) sędzia zarządza i kontroluje kolejność wychodzenia zespołów na rozgrzewkę.
4. Kontrolę sprzętu zespołu przed wyjściem na płytę boiska przeprowadza asystent sędziego na wolnym powietrzu przed budynkiem szatni;
5. Wejście drużyny na płytę boiska jest przeprowadzane:
a) odrębnie, przy czym najpierw wychodzą goście, potem gospodarze. Sędzia zarządza i kontroluje kolejność wychodzenia zespołów na boisko na płytę boiska;
b) bez eskorty, maskotek i bez ceremonii otwarcia z udziałem jakichkolwiek dodatkowych osób;
c) bez wspólnego ustawiania zespołów i bez uścisku dłoni, bez przekazania proporców
d) w meczu nie uczestniczą chłopcy do podawania piłek.
6. Przerwa w meczu:
a) ustala się następującą kolejność: zawodnicy powinni schodzić odrębnie – najpierw goście, potem gospodarze;
b) gospodarz zobowiązany jest wyznaczyć osobę do przeprowadzania dezynfekcji rąk zawodników i sędziów schodzących z płyty boiska do szatni – analogicznie przed wejściem na murawę na drugą połowę;
7. Przed wejściem na drugą połowę najpierw wychodzą goście, potem gospodarze.
8. Sędzia zarządza i kontroluje kolejność wychodzenia zespołów na boisko po przerwie.
9. Sprawozdania i kontrola:
- przed meczem odbywa się spotkanie organizacyjne, w którym uczestniczą kierownicy obydwu zespołów oraz wyznaczony sędzia, który zobowiązany jest do przeprowadzenia spotkania według uproszczonej procedury (zaleca się, aby spotkanie organizacyjne odbyło się na płycie boiska);
- spotkanie to odbywa się na 60 minut przed rozpoczęciem zawodów, w miarę możliwości na otwartej przestrzeni w strefie technicznej, w której nie mogą przebywać żadne inne osoby;
- organizatorem spotkania jest przedstawiciel klubu gospodarza, który musi poinformować pozostałe osoby o lokalizacji spotkania w wyznaczonym miejscu;
- po zawodach sędzia umieszcza w sprawozdaniu sędziowskim opis ewentualnych incydentów oraz zauważonych uchybień;
- Kierownik ds. bezpieczeństwa, spiker, służby porządkowe i personel medyczny muszą posiadać stosowne uprawnienia wymagane przez przepisy powszechnie obowiązujące.

IV. ZALECENIA KOŃCOWE

1. Upoważnienie do kontroli przestrzegania niniejszych wytycznych posiadają: Delegaci Meczowi, Obserwatorzy i Sędziowie delegowani przez Małopolski Związek Piłki Nożnej.
2. Klub gospodarza zawodów jest zobowiązany do przesłania do wtorku do godz. 12.00 na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. - wypełnionej Informacji Organizatora Zawodów (obowiązuje kluby III i IV ligi).

Józef Cichoń
Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich MZPN w Krakowie