Podokręg Piłki Nożnej

WADOWICE

ul. Emilii i Karola Wojtyłów 17
34 - 100 Wadowice
tel / fax 33 - 873 - 53 - 53
tel. komórka 884 - 999 - 227
NIP 551-251-40-12
e - mail : biuro@ppnwadowice.pl
Konto Bankowe BS o/ Wadowice
15 8111 1019 2002 2019 4608 0001

Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu ogłosił dziś dodatkowy nabór wniosków do Rządowego Programu KLUB - edycja 2021.

Aplikować można do 24 marca bieżącego roku. Jednocześnie do 24 maja wydłużony został termin rozpatrzenia już złożonych wniosków.

Więcej informacji: www.gov.pl/web/kulturaisport/

https://www.gov.pl/web/kulturaisport/dodatkowy-nabor-wnioskow-w-ramach-rzadowego-programu-klub3

Małopolski Związek Piłki Nożnej w Krakowie informuje, że w związku z publikacją Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 r., w okresie od 20 marca do 9 kwietnia 2021 r. nie mogą odbywać się rozgrywki w amatorskich ligach seniorskich. Dopuszczono natomiast rywalizację w rozgrywkach młodzieżowych prowadzonych przez polskie związki sportowe, z zachowaniem reżimu sanitarnego i bez udziału publiczności. Decyzją Małopolskiego ZPN, odwołane zostały rozgrywki młodzieżowe w Małopolsce w weekend 20-21 marca, natomiast począwszy od poniedziałku 22 marca mogą być one prowadzone, zgodnie z ustaleniami WG MZPN i komisji gier Podokręgów.

Decyzje dotyczące zmian w terminarzach poszczególnych klas rozgrywkowych podamy w najbliższym czasie.

Zgodnie z § 9 ust. 16 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 roku do dnia 9 kwietnia 2021 r. prowadzenie przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności związanej ze sportem, rozrywkowej i rekreacyjnej (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 93.0) polegającej na organizacji współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych i wydarzenia sportowego jest dopuszczalne po spełnieniu łącznie następujących warunków:

wyłącznie w przypadku:

1) sportu zawodowego w rozumieniu art. 2 pkt 143 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.) albo zawodników pobierających stypendium sportowe, o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133), lub zawodników będących członkami kadry narodowej lub reprezentacji olimpijskiej, lub reprezentacji paraolimpijskiej, lub uprawiających sport w ramach ligi zawodowej w rozumieniu tej ustawy, lub dzieci i młodzieży uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy;
oraz
2) ich organizowania bez udziału publiczności.

Jednocześnie zgodnie § 9 ust. 17 ww. Rozporządzenia, okoliczności, o których mowa powyżej potwierdza dokument wystawiony przez: 1) podmiot opłacający wynagrodzenie lub stypendium sportowe przez odpowiednio międzynarodową federację sportową działającą w sporcie olimpijskim lub paraolimpijskim lub inną uznaną przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski albo międzynarodową organizację sportową o zasięgu kontynentalnym należącą do takiej federacji;
albo
2) polski związek sportowy.

W przypadku, o którym mowa w § 9 ust. 16 Rozporządzenia:
1) podmiot uprawniony do udostępnienia obiektu, organizator współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych lub wydarzenia sportowego (w przypadku zajęć poza obiektem sportowym):
a) dezynfekuje szatnie i węzły sanitarne,
b) zapewnia osobom uczestniczącym w zajęciach sportowych, wydarzeniu sportowym lub korzystającym z obiektu sportowego lub ze sprzętu sportowego środki do dezynfekcji rąk i sprzętu sportowego, Dziennik Ustaw – 16 – Poz. 512
c) dezynfekuje urządzenia i sprzęt sportowy po każdym użyciu i każdej grupie korzystających,
d) zapewnia 15-minutowe odstępy między wchodzącymi i wychodzącymi uczestnikami zajęć sportowych, wydarzeń sportowych lub korzystających z obiektu sportowego lub sprzętu sportowego lub w inny sposób ogranicza kontakt pomiędzy tymi osobami;
2) osoby uczestniczące w zajęciach sportowych lub wydarzeniu sportowym oraz korzystające z obiektu sportowego lub ze sprzętu sportowego są obowiązane do dezynfekcji rąk, wchodząc i opuszczając obiekt, wydarzenie sportowe lub zajęcia sportowe.

Oznacza to, że organizacja współzawodnictwa sportowego, zajęć i wydarzeń sportowych jest dopuszczalna tylko w przypadku dzieci i młodzieży lub w przypadku zawodników kontraktowych bądź zawodników pobierających stypendia sportowe, z zachowaniem reżimu sanitarnego i bez udziału publiczności.

Wydział Gier MZPN przypomina, że zgodnie z regulaminem kluby pełniące rolę gospodarza zawodów zobowiązane są ustalić konkretne daty, godziny i miejsca rozpoczęcia zawodów w całej rundzie wiosennej w terminie nie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem rundy. Można to zrobić za pośrednictwem Extranetu, bądź pisemnie (e-mail) wysyłając informacje do organu prowadzącego rozgrywki. Brak terminów spowoduje, że zostaną wpisane z urzędu i każda zmiana będzie wymagać zgody przeciwnika i opłaty.

Kiedy kończy się zimowe okienko transferowe?
1 lutego 2021 roku rozpoczął się okres dokonywania zmian przynależności klubowej zawodników. Od tego dnia można dokonywać transferów zawodników do wszystkich klas rozgrywkowych. Różny dla poszczególnych lig jest natomiast czas trwania okna transferowego. Zimowe okno transferowe kończy się dzień przed rozpoczęciem rozgrywek rundy wiosennej, w klasie rozgrywkowej, do której zawodnik ma zostać uprawniony.

Ważne! Pod uwagę brany jest nie termin pierwszego meczu danej drużyny, ale ogólny termin pierwszej zaplanowanej na wiosnę kolejki. Oznacza to, że jeśli w danej lidze pierwszy mecz rundy wiosennej zostanie przeniesiony na inny termin, niż zaplanowany w kalendarzu rozgrywek, to termin na transfery zawodników upływa dzień przed rozpoczęciem kolejki, a nie terminem zaległego bądź przełożonego meczu.

Co istotne, niedopuszczalne są próby zatwierdzania zawodników poprzez występujące w niższych ligach drużyny rezerw, dla których okna transferowe trwają z reguły dłużej. W przypadku, gdy zawodnik zostanie pozyskany na podstawie umowy transferowej do klubu, którego zespół rozpoczął już rozgrywki, to nie będzie mógł zostać do niego uprawniony, będzie natomiast mógł zostać uprawniony do gry w drużynie, która nie rozpoczęła jeszcze rozgrywek.

Zamknięcie okna transferowego oznacza zakaz dokonywania zmian przynależności klubowej zawodników. Po zamknięciu okna transferowego, w czasie trwania sezonu rozgrywkowego, możliwe jest pozyskanie i uprawnienie do gry jedynie zawodników wolnych, jeśli zachodzi któraś z poniższych przesłanek:
* zawodnik nie jest związany z klubem żadną umową i w okresie ostatnich 12 miesięcy nie brał udziału w żadnych rozgrywkach piłkarskich w Polsce lub za granicą (12 miesięcy liczymy od dnia wygaśnięcia poprzedniej deklaracji gry amatora),
* zawodnik do 28 lutego 2021 r. posiadał status zawodnika wolnego – zmiana przynależności klubowej i uprawnienie do gry możliwe jest do 31 marca 2021 r.
* zawodnik, który dotychczas nie był potwierdzony do żadnego klubu.
Zarówno procedura transferów jak i uprawnień zawodników odbywa się wyłącznie za pośrednictwem nowej wersji systemu Extranet: https://kluby24.pzpn.pl

W ilu klubach można zagrać w danym sezonie piłkarskim?
Wydział Gier MZPN informuje, że w trakcie rundy jesiennej sezonu 2020/2021 uległy zmianie przepisy Uchwały nr VIII/124 z dnia 14 lipca 2015 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie statusu zawodników oraz zasad zmian przynależności klubowej (ze zmianą Uchwałą nr I/10 z 21.01.2021 r.). Dokonane zmiany miały na celu m.in. dostosowanie postanowień Uchwały do aktualnych przepisów FIFA i unifikację postanowień uchwały z innymi przepisami związkowymi.

W przypadku niższych lig większość zmian zacznie obowiązywać od rundy wiosennej sezonu 2020/2021.

Prezentujemy najważniejsze dla klubów zmiany w przepisach:

§ 21 ust. 2 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
2. Zawodnicy mogą być potwierdzeni maksymalnie do trzech klubów w ciągu okresu od 1 lipca do 30 czerwca roku następnego. W takim okresie zawodnik może uczestniczyć w oficjalnych meczach jedynie w dwóch klubach.

Zgodnie z zasadami przyjętymi przez FIFA w sezonie 2020/2021, we wskazanym wyżej okresie, zawodnik może uczestniczyć w oficjalnych meczach w trzech klubach.

§ 26 ust. 7 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
Zawodnik czasowo transferowany może powrócić przed upływem umowy do klubu odstępującego za zgodą stron i zawodnika, przy czym jego potwierdzenie do klubu może nastąpić wyłącznie w okresie transferowym, z zastrzeżeniem postanowień § 27.

§ 27 ust. 1. W czasie trwania całego sezonu rozgrywkowego – także poza okresami, o których mowa w § 23 – zmiana przynależności klubowej może nastąpić w następujących sytuacjach:
e) gdy zmiana przynależności klubowej dotyczy zawodnika występującego na pozycji bramkarza w sytuacji kontuzji lub choroby potwierdzonej zaświadczeniem lekarskim, przynajmniej jednego bramkarza uprawnionego do gry w danej klasie rozgrywkowej.

Małopolski Związek Piłki Nożnej informuje, że odwołana została pierwsza kolejka wiosenna zaplanowana w weekend 20-21 marca br. w IV lidze i klasach niższych oraz w rozgrywkach młodzieżowych we wszystkich kategoriach wiekowych i w całym województwie.

Decyzję podejmujemy w związku z ogłoszonym od 20 marca do 9 kwietnia br. lockdownem i obostrzeniami obowiązującymi w całym kraju, a w szczególności w związku z zawieszeniem działalności obiektów sportowych, które mogą działać wyłącznie na potrzeby sportu zawodowego. Od 20 marca ma wejść w życie Rozporządzenie Rady Ministrów, nie zostało ono jednak do chwili obecnej opublikowane. Chcąc uniknąć błędnych interpretacji dokumentu, którego treści nie znamy, postanowiliśmy - w poczuciu odpowiedzialności za zdrowie piłkarzy, trenerów, sędziów, działaczy i ich rodzin - zawiesić rozgrywki w pierwszy weekend wiosny.

Informacje dotyczące dalszej części sezonu, a także dotyczące zmian w terminarzach podamy do wiadomości w przyszłym tygodniu.

Podczas dzisiejszego posiedzenia Zarząd Małopolskiego Związku Piłki Nożnej stosowną Uchwałą nr 11/Z/21 wyraził zgodę na zmiany w regulaminach.

Regulaminie rozgrywek piłkarskich IV ligi i niższych klas MZPN na sezon 2020/2021 - dotyczy § 9 ust. 13-15. w Regulaminie młodzieżowych rozgrywek piłkarskich juniorów, trampkarzy i młodzików MZPN na sezon 2020/2021 - dotyczy § 9 ust. 11-13.
 w Regulaminie rozgrywek o mistrzostwo IV i V ligi kobiet w

Zmianie uległy zasady składania protestów dotyczących tożsamości zawodników, co wiąże się z ujednoliceniem regulaminów rozgrywek piłkarskich MZPN na sezon 2020/2021 z Postanowieniami do Przepisy Gry w Piłkę Nożną na sezon 2020/2021 (Artykuł 3 - zawodnicy, ust. 26 i 27). Obecnie protest składa sędziemu kierownik drużyny (dotąd był to kapitan) w formie pisemnej (dotąd można to było zrobić ustnie).
 Regulamin rozgrywek piłkarskich IV ligi i niższych klas MZPN na sezon 2020/2021 
§ 9
13. Żądanie sprawdzenia tożsamości zawodników biorących udział w zawodach przysługuje wyłącznie kierownikowi drużyny. Protest musi być sporządzony na piśmie, podpisany czytelnie przez kierownika drużyny i przekazany sędziemu (asystentowi nr 1, jeśli odbywa się to w czasie gry). W najbliższej przerwie w grze sędzia informuje kierownika drużyny przeciwnej o fakcie wpłynięcia protestu – to zobowiązuje kierownika do zatrzymania zawodnika/ów, którego/ych tożsamość jest kwestionowana, do dyspozycji sędziego, do momentu sprawdzenia. W przypadku zgłoszenia protestu w przerwie między pierwszą a drugą połową meczu sprawdzanie może dotyczyć zawodników, którzy będą występować na boisku w drugiej połowie i zawodników rezerwowych, którzy wpisani do protokołu przebywają na ławce rezerwowych. Po zakończeniu zawodów sędzia nie ma prawa przyjąć protestu odnośnie tożsamości zawodników.
Fakt żądania sprawdzenia tożsamości i jego przebieg sędzia obowiązany jest opisać w sprawozdaniu z zawodów od razu w szatni i dać do podpisu kierownikom obu zespołów. Sędzia musi zająć jednoznaczne stanowisko co do tożsamości sprawdzanych zawodników.
14. Sprawdzanie tożsamości może się odbyć przed zawodami, w przerwie zawodów, jeżeli protest na piśmie w tej sprawie zgłoszony został sędziemu asystentowi nr 1 w trakcie pierwszej połowy spotkania lub do 15 minut po zakończeniu meczu, jeżeli protest w tej sprawie zgłoszony został sędziemu asystentowi nr 1 w trakcie drugiej połowy spotkania lub dogrywki, ale przed końcowym gwizdkiem. Sędzia zawodów zobowiązany jest przyjąć zgłoszony przez kierownika drużyny protest i poinformować niezwłocznie kierownika drużyny przeciwnej, aby wskazani zawodnicy (również ci, którzy po powiadomieniu kierownika zostaną wykluczeni z gry lub wymienieni na zawodnika rezerwowego) stawili się do sprawdzenia tożsamości do szatnisędziowskiej. Sędzia sprawdza dokumenty tożsamości oprotestowanych zawodników z ich wyglądem (w obecności kierowników obu drużyn) i wyłącznie w przypadku wątpliwości sędziego (a nie kierownika) co do tożsamości zawodnika, żąda dodatkowego dokumentu ze zdjęciem. Na podstawie tych dokumentów i dodatkowych pytań musi zająć jednoznaczne stanowisko, czy jest to ten zawodnik czy nie. Swoje stanowisko w tej sprawie wpisuje do sprawozdania z  zawodów.
15. W przypadku, gdy zawodnik nie stawi się na kontrolę tożsamości (po uprzednim zgłoszeniu tego faktu kierownikowi jego drużyny), zawodnik zostaje uznany za nieuprawnionego do gry w tym meczu. Zawodnik, jego trener lub kierownik, a także drużyna ponoszą konsekwencje dyscyplinarne takie same jak za wstawienie do gry zawodnika pod obcym nazwiskiem.

 Regulamin młodzieżowych rozgrywek piłkarskich juniorów, trampkarzy i młodzików MZPN na sezon 2020/2021  
§ 9
11. Żądanie sprawdzenia tożsamości zawodników biorących udział w zawodach przysługuje wyłącznie kierownikowi drużyny (w drużynach młodzieżowych może to być trener łączący funkcje). Protest musi być sporządzony na piśmie, podpisany czytelnie przez kierownika drużyny i przekazany sędziemu (asystentowi nr 1, jeśli odbywa się to w czasie gry). W najbliższej przerwie w grze sędzia informuje kierownika drużyny przeciwnej o fakcie wpłynięcia protestu – to zobowiązuje kierownika do zatrzymania zawodnika/ów, którego/ych tożsamość jest kwestionowana, do dyspozycji sędziego do momentu sprawdzenia. W przypadku zgłoszenia protestu w przerwie między pierwszą a drugą połową meczu sprawdzanie może dotyczyć zawodników, którzy będą występować na boisku w drugiej połowie i zawodników rezerwowych, którzy wpisani do protokołu przebywają na ławce rezerwowych. Po zakończeniu zawodów sędzia nie ma prawa przyjąć protestu odnośnie tożsamości zawodników.
Fakt żądania sprawdzenia tożsamości i jego przebieg sędzia obowiązany jest opisać w sprawozdaniu z zawodów od razu w szatni i dać do podpisu kierownikom obu zespołów. Sędzia musi zająć jednoznaczne stanowisko co do tożsamości sprawdzanych zawodników.
12. Sprawdzanie tożsamości może się odbyć przed zawodami, w przerwie zawodów, jeżeli protest na piśmie w tej sprawie zgłoszony został sędziemu asystentowi nr 1 w trakcie pierwszej połowy spotkania lub do 15 minut po zakończeniu meczu, jeżeli protest w tej sprawie zgłoszony został sędziemu asystentowi nr 1 w trakcie drugiej połowy spotkania lub dogrywki, ale przed końcowym gwizdkiem. Sędzia zawodów zobowiązany jest przyjąć zgłoszony przez kierownika drużyny protest i poinformować niezwłocznie kierownika drużyny przeciwnej, aby wskazani zawodnicy (również ci, którzy po powiadomieniu kierownika zostaną wykluczeni z gry lub wymienieni na zawodnika rezerwowego) stawili się do sprawdzenia tożsamości do szatni sędziowskiej. Sędzia sprawdza dokumenty tożsamości oprotestowanych zawodników z ich wyglądem (w obecności kierowników obu drużyn) i wyłącznie w przypadku wątpliwości sędziego (a nie kierownika) co do tożsamości zawodnika, żąda dodatkowego dokumentu ze zdjęciem. Na podstawie tych dokumentów i dodatkowych pytań musi zająć jednoznaczne stanowisko, czy jest to ten zawodnik czy nie. Swoje stanowisko w tej sprawie wpisuje do sprawozdania z zawodów.
13. W przypadku, gdy zawodnik nie stawi się na kontrolę tożsamości (po uprzednim zgłoszeniu tego faktu kierownikowi jego drużyny), zawodnik zostaje uznany za nieuprawnionego do gry w tym meczu. Zawodnik, jego trener lub kierownik, a także drużyna ponoszą konsekwencje dyscyplinarne takie same jak za wstawienie do gry zawodnika pod obcym nazwiskiem.

 Regulamin rozgrywek o mistrzostwo IV i V ligi kobiet w Małopolsce - sezon 2020/2021 
§ 11
7. Żądanie sprawdzenia tożsamości zawodniczek biorących udział w zawodach przysługuje wyłącznie kierownikowi drużyny. Protest musi być sporządzony na piśmie, podpisany czytelnie przez kierownika drużyny i przekazany sędziemu (asystentowi nr 1, jeśli odbywa się to w czasie gry). W najbliższej przerwie w grze sędzia informuje kierownika drużyny przeciwnej o fakcie wpłynięcia protestu – to zobowiązuje kierownika do zatrzymania zawodniczki/ek, której/ych tożsamość jest kwestionowana, do dyspozycji sędziego do momentu sprawdzenia. W przypadku zgłoszenia protestu w przerwie między pierwszą a drugą połową meczu sprawdzanie może dotyczyć zawodniczek, które będą występować na boisku w drugiej połowie i zawodniczek rezerwowych, które wpisane do protokołu przebywają na ławce rezerwowych. Po zakończeniu zawodów sędzia nie ma prawa przyjąć protestu odnośnie tożsamości zawodniczek.
Fakt żądania sprawdzenia tożsamości i jego przebieg sędzia obowiązany jest opisać w sprawozdaniu z zawodów od razu w szatni i dać do podpisu kierownikom obu zespołów. Sędzia musi zająć jednoznaczne stanowisko co do tożsamości sprawdzanych zawodniczek. Sprawdzanie tożsamości może się odbyć przed zawodami, w przerwie zawodów, jeżeli protest na piśmie w tej sprawie zgłoszony został sędziemu asystentowi nr 1 w trakcie pierwszej połowy spotkania lub do 15 minut po zakończeniu meczu, jeżeli protest w tej sprawie zgłoszony został sędziemu asystentowi nr 1 w trakcie drugiej połowy spotkania lub dogrywki, ale przed końcowym gwizdkiem. Sędzia zawodów zobowiązany jest przyjąć zgłoszony przez kierownika drużyny protest i poinformować niezwłocznie kierownika drużyny przeciwnej, aby wskazane zawodniczki (również te, które po powiadomieniu kierownika zostaną wykluczone z gry lub wymienione na zawodniczkę rezerwową) stawiły się do sprawdzenia tożsamości do szatni sędziowskiej. Sędzia sprawdza dokumenty tożsamości oprotestowanych zawodniczek z ich wyglądem (w obecności kierowników obu drużyn) i wyłącznie w przypadku wątpliwości sędziego (a nie kierownika) co do tożsamości zawodniczek, żąda dodatkowego dokumentu ze zdjęciem. Na podstawie tych dokumentów i dodatkowych pytań musi zająć jednoznaczne stanowisko, czy jest to ta zawodniczka czy nie. Swoje stanowisko w tej sprawie wpisuje do sprawozdania z zawodów.
W przypadku, gdy zawodniczka nie stawi się na kontrolę tożsamości (po uprzednim zgłoszeniu tego faktu kierownikowi jej drużyny), zawodniczka zostaje uznana za nieuprawnioną do gry w tym meczu. Zawodniczka, jej trener lub kierownik, a także drużyna ponoszą konsekwencje dyscyplinarne takie same jak za wstawienie do gry zawodniczki pod obcym nazwiskiem.